عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

چرا؟؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
پای لرز

نهان است... نهان...! راز مگو را نبايد گفت... چون مگوست!‌